Ismayil Khayredinov

Ismayil Khayredinov

Full-stack developer, passionate about front-end frameworks, design systems and UX.